Louis Braille Támogató Szolgálat

Támogató szolgálatunk feladata a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása.

Szolgáltatási formák:

A személyi segítés és a szállító szolgálat szerződéskötéssel, előzetes bejelentkezés alapján történik, igénybevételekor térítési díjat kell fizetni.

Tarifa:

Igénybe vehetik:

Azok a Budapest közigazgatási területén élő személyek, akik szociálisan rászorultak. Szociálisan rászorultnak minősül az a súlyosan fogyatékos személy, aki külön jogszabály szerinti fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, illetve magasabb összegű családi pótlékban részesülő személy. Szükséges a fogyatékosság fennállásának orvosi dokumentációkkal való igazolása.

Új szolgáltatás!
Gyermekfelügyelet Fecske Szolgáltatás

Szolgálatunk az FSZK nonprofit közhasznú KFT. OS2018. c. pályázata révén gyermekfelügyeletet vállal.

Elérhetőségek:

Szakmai vezető: Csizmadia Anett, telefonszáma: +36 70 387 52 62

Diszpécser: Czagány Izabella, telefonszáma: +36 70 387 52 61

Cím: 1146 Budapest, Hermina út. 57.

E-mail: tszolgalat@vgyke.com

Központi telefonszám: +36 1 384 55 41

 

 

Az FSZK adatvédelmi tájékoztatója:

Tájékoztatjuk az Otthoni Segítés Szolgáltatást igénybe vevő kedves ügyfeleinket, hogy a szolgáltatás Adatkezelési Tájékoztatóját módosítottuk.  Az Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy az érintettek az Otthoni Segítés Szolgáltatás igénybe vevőjeként vagy jövőbeli igénybe vevőjeként a személyes adataik kezelésével kapcsolatos minden fontos információt megismerhessenek.

A Tájékoztató az Otthoni Segítés Szolgáltatás szolgáltatást igénybe vevő (illetve törvényes képviselője), az igénybevevővel egy háztartásban élő nagykorú hozzátartozó és kiskorú személyekkel, mint természetes személyekkel kapcsolatban végzett adatkezelésekre vonatkozik.

Az érintettek adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján történik.

Az Adatkezelő az Adatkezelési Tájékoztatás megismerését biztosítja a papír alapú/elektronikus hozzáférés biztosításával, illetve az Adatkezelő szükség esetén az Adatkezelési Tájékoztatás értelmezésében, elmagyarázásában segítséget nyújt.